Home MUSICAL INSTRUMENTS OF JAPAN

biwa
bonsho
bo-sasara
chappa
chanchiki
gaku-daiko
hansho
hichiriki
horagai
hyoshigi
kokiriko
kokyu
matsumushi
mikosuzu
mokugyo
mukkuri
naruko
rin
ryuteki
sanba
sanshin
sasara
shakubyoushi
shakuhachi
shamisen
shime-daiko
sho
shoko
wagon
taiko
taisho-goto
tonkori
tsuzumi
zirei

Kokyu

kokyu
Kokyu resembles a samisen(shamisen).
kokyu plays it with a bow like a violin.
(Japanese fiddle)KOKYU is confused a Chinese instrument with two strings with. However, KOKYU is a Japanese musical instrument. A samisen becomes the model.
Stringed instrument