Royalty free clipart

free clip art


wind

string

percussion

pipa

pipa / Royalty free clipart

picture size : 672 X 1236 (127KB)

wind

string

percussion


pipa (Chinese lute)

China : pipa
pipa
China : pipa
pipa
China : pipa
pipa
China : pipa
pipa
China : pipa
pipa

Chinese plucked instruments

China : liuqin
liuqin

China : ruanxian
ruanxian

China : da sanxian
sanxian
da-sanxian
China : xiao sanxian
sanxian
xiao-sanxian
China : yueqin
yueqinChinese musical instruments ...