free illustrations


Wind

String

Percussion

tsuri-shoko

tsuri-shoko

Picture size:792 X 792 (211KB)Japanese Gagaku music ...


tsuri-shoko

Picture size:792 X 792 (173KB)Japanese Gagaku music ...

Wind
instruments

String
instruments

Percussion
instrumentsJapanese musical instruments ...


Japanese musical instruments

chappa
chappa

chikuzen biwa
biwa
(chikuzen biwa)
gaku biwa
biwa
(gaku biwa)
gaku biwa
biwa
(gaku biwa)
chindon-daiko
chindon daiko
(chindon drum)
eisa daiko
eisa daiko
(eisa drum)
gaku daiko
gaku daiko

horagai
horagai

kakko
kakko

mikosuzu
mikosuzu

mukkuri
mukkuri

naruko
naruko

paarankuu
paarankuu

ryuteki
ryuteki

sanshin
sanshin

sanba
sanba

shamisen
shamisen

shimedaiko
shimedaiko

sho
sho

suma koto
suma goto

taisho goto
taisho goto

tonkori
tonkori

ko-tsuzumi
tsuzumi
(ko-tsuzumi)

o-tsuzumi
tsuzumi
(o-tsuzumi)

yotsudake
yotsudake