free illustrations


Wind

String

Percussion

yang qin

playing yangqin

Picture size:792 X 792 (147KB)

Wind
instruments

String
instruments

Percussion
instrumentsChinese instruments ...


banhu
ban hu
erhu
er hu
gehu
ge hu
jinghu
jing hu
niutuiqin
niutui qin
sihu
si hu
zhonghu
zhong hu
zhuiqin
zhui hu (zhuiqin)

guzheng
guzheng

liuqin
liu qin

pipa
pipa

ruan
ruan

da sanxian
sanxian
(da sanxian)
xiao sanxian
sanxian
(xiao sanxian)
se
se

yueqin
yue qin


guan(guanzi)
guan (guanzi)
hulusi
hulusi
hulusi
hulusi
sheng
sheng
suona
suona