free illustrations


Wind

String

Percussion

liuqin

playing liuqin

Picture size:792 X 792 (126KB)

Wind
instruments

String
instruments

Percussion
instrumentsChinese instruments ...


pipa
pipa

ruan
ruan

da sanxian
sanxian
(da sanxian)
xiao sanxian
sanxian
(xiao sanxian)
yueqin
yueqin


guzheng
guzheng

se
se

yang qin
yangqin


banhu
banhu
diyin gehu
diyin gehu
erhu
erhu
gehu
gehu
jinghu
jinghu
niutuiqin / niubaqin
niutuiqin
sihu
sihu
zhonghu
zhonghu
zhuiqin
zhuihu (zhuiqin)

bawu
bawu
hulusi
hulusi
hulusi
hulusi
sheng
sheng
suona
suona