Chinese instruments


Africa

India

Japan

Southeast Asia

China

Europe

Russia

Middle East


String instruments

banhu
banhu

erhu
erhu

guzheng
guzheng

gehu
gehu

jinghu
jinghu

liuqin
liuqin

niutuiqin
niutuiqin
(niubaqin)
pipa
pipa

ruan
ruan

da sanxian
sanxian
(da sanxian)
xiao sanxian
sanxian
(xiao sanxian)
se
se

sihu
sihu

yang qin
yangqin

yueqin
yueqin

zhonghu
zhonghu

zhuiqin
zhuihu (zhuiqin)

Wind instruments

bawu
bawu
guan(guanzi)
guan (guanzi)
hulusi
hulusi
hulusi
hulusi
sheng
sheng
suona
suona

Africa

India

Japan

Southeast asia

China

Europe

Russia

Latin America


More Chinese instruments

Musician Clip Art