Web素材作成ソフトのIROM 壁紙作成ツールのIROMサイトマップ Web素材作成のIROM このサイトについて
テキスト アート
テキストで表現する手法としては、顔文字がありますね。
!(^^)! (#^.^#) (*^。^*) (*^_^*) (*^_^*) 
(^.^) (^。^) (^^) (^'^) (^^)/ (^^ゞ (^_^) 
(^_^)/ (^_^)v (^_^.) (^_^;) (^_^メ) (^<^) ・・・・とか。
顔文字は文字の形や線をそのまま利用して一行の文字列として表現していますが、 さらに手の込んだものは形や線を利用して複数行の絵にしているものもあります。
Text Artistで作ったものはフォントの「粗密」で描いているので、顔文字作家や本来のアスキーアート作家からは邪道と呼ばれてしまうのでしょうか。

モナリザ | ビーナス | クレオパトラ
ビーナス - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜=三三三三三=
- - - - - - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜=三三三三三三=
- - - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〜- - - - - - - - 〜〜〜〜- 〜〜=三三三三山山三三三
- - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - - - - - - - 〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - 〜〜- - - - - - 〜〜〜〜〜〜=三三三三三山山三三三
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - - - 〜〜====三=三三=====〜〜〜〜- - - - - - 〜〜〜〜〜三山山三三三山山三三三三
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - - - 〜=三山山三三三三三三===〜===三==〜〜〜- - - 〜=〜=三山山山三三三山三三三山山
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- - 〜=三山山山三三三三三三=====〜==三三三三======三三三三山山三三三山三三三山山山
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- 〜三山山山山山三三三三三三三三三三===〜==三三三山山三三三三山山三山三三三三三=三三山山山
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山三山山山三三三三三三三三三三=====三三三山山山山山三山三三山三三三三三=三三三三三
〜〜- 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜=三三山山山山山山山山山山山山三三三三三三三三三三三三三三三三山山山山三三三三三三三三三=====〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜- 〜=三山山目目山三山山山山山山山山山山三山山山山山山山山山山山三三三山山山山山三山山三三三三三===〜〜〜〜
- 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜=三山山山山山山三山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山三三山三山山三三===〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山三山山山三山山山山山山山山山山山目山山山山山山三三三山山山山山山山山山山山山山山山三==〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜=三山山山三三三三山山山山山山山山山山山山目山山山山山三三三三三三三山山山山山山山山山山山山三三===〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山山三三三三山山山山山山山三三三山山山山山目目山山三三三三三三三三三三山山山山山山山三三三三==〜〜〜- 〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山山山山三三山三三三三三三==〜- 〜=三山山山山山山山山三三三三三三三三山三三三山山山山山三三=〜〜〜- - 〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山山山山山三三=====〜〜- - - - - 〜=三三山山山山山山山三三山山山山山山山山山山山山山山三=〜〜〜〜- 〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜=山山山山山山山山三=====〜〜- - - - - - - - 〜=三山山目山山山山山山山山山山山山山山山山山山三=〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜三山山山山山三三三三=====〜〜〜- - - - - - - 〜=山目目山山山山山山山山山山山山山山山山三=〜=======
〜〜〜〜〜〜〜〜=山山三三山三三三三三======〜〜- - - - -   - =山目目山山山山山山山山山山山山山山三=========〜
〜〜〜〜〜〜〜=三山山山山山山三三三三======〜〜- - - - - -   - =山目山山山山貝山山山山山山山山山三三三三===〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜=三三山山山山山山三三三三三======〜〜- - - - -    - 三目目山山山山山山山山三三山三三三三三三三====〜〜
〜〜〜〜〜=三三山山山山目山三三三三三======〜〜〜- - - - -  - -  - 山目山山山山山山山山三三三山山山山山山三三三三三==
〜〜〜〜〜三山山山山山目目山三三三三三三====〜〜〜〜- - - - - - - - - - - - - =目目山山山山三山山山三山山山山山山山山山三三三三三
〜〜〜〜=三山山山山山目目三三三三三三三三===〜〜〜〜- - - - - 〜=〜〜〜〜- - 〜山目目目目山山山山山山山山山山山山山山山山山山三三
〜〜〜〜=三山三三山山山目三三三三三======〜〜〜〜- - 〜=三三=〜〜- - - - - 三山目目山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山三
〜〜- 〜=三山三山山山山山三三三三三三==三==〜〜〜〜〜=三三三〜- - - - - - - - - 三山山山山山山山山山山山山山山山三三三三山山山山
〜〜〜〜=三山山山山山山山三三三三三三=========三三三=〜〜〜〜〜- - - - - - =山山山山山山山山山山山三三三三三三三〜三山山山
〜〜=〜〜三山山山山山山山三三三三三三===========〜〜=====〜〜〜- - - 〜三山目山山山山山山山三三三三山山山三==三山山
〜〜〜〜〜=山山山山山山目三三三三三三三三=======〜〜〜==三三三三三===〜- - 〜山目山山山山山山山三三三三山山山山=〜三山山
〜〜〜〜=三山山山目山目目三三三三山山山山山三三===〜〜- 〜=三山山山山三三三三=- - 〜三山目山山山三山三三三三山山山山山三==三山
〜〜〜〜三山目山山山山目目山三山山山山山山山山三===〜- - - =山目山目目三=三=〜- - - =山目山山山三山山山山山山山山山山三三==三
〜〜〜〜三目山山山山山山目山三山山三三三三三山三三==〜- - 〜三山山三山山三==- - - - - 〜三山山山山三山山山山山山三三三山山三三=三
〜〜〜=山山山山三三三山目目山三山三三三山山山山山三〜- - - - =山山三三三三=〜- - - - - 〜三山目山山山山山山山山三三==三山山山三三
〜〜〜=三山山山三三山山目目山三三三山山山山山山山三=- - - - - =三三三==〜- - - - - - 〜三山目山山山三三三三三三=〜〜=山山山山山
〜〜〜=三山山山三三山山山目山三三山山山山山山山山山=〜- - - - - 〜〜〜- - - - - - - - 〜三山目山山山三=三三三=〜- - 〜三山山山山
〜〜〜〜三山山山山三三山山山山三三山目目目目山三山山三〜-   - - - - - - - - - - - 〜三山目山山三三=山三三三〜- - - 〜三山山山
〜- - 〜=三山山山山山山山山山山山山目山目目山三山山三〜- - - - - - - - - - - - - - - - - =山目山山三三=山山三三=〜- 〜〜〜=三山
〜- - - 〜〜=三山山山山山山山山三山山山山山山三三山山=- - - - - - - - - - - - - - - - - - 〜三目山山三三三三山山山三=〜〜〜〜〜三三
- - - - - - 〜=三山山山山山山山三三山山山三三三三三山三〜- - - - - - - - - - - - - - - - - 〜三山山山山三三三山山山山三三==〜〜==
- - - - - - - 〜三山山山山山山山山三三三三三三三三山山三〜- - - - - - - - - - - - - - - - - 〜三山目山山山三三三山山山山三三====〜
- - - 〜- - 〜〜三山目山山山山山目山三三三三三三三三山三=- - - - - - - - - - - - - - - - - - =山目山山山山三三山山山山山三三三===
- - - 〜〜〜〜〜三山目山山山山目目山三三三三三三三三山三=〜- - - 〜〜〜- - - - - - - - - - 〜〜三山目山山山山山山山山山三三三三三三三
- - - 〜〜〜〜〜三山山山山山目目目山山三三三三三三三山山三〜- 〜=三三=- - - - - - - - - - 〜〜=三山山山山山山山山山山三三三三三三三
- - - - 〜〜〜=山山目山山山目目目目山三三三三三三山山山三=〜〜三三三〜- - - - - - - - - - 〜〜〜=三山山山山山山山山山山山山山山山三
- - - - 〜〜〜三山山山山山山山山目目山山三三三三三三山山山山三=〜- - - - - - - - - - - - - - 〜〜〜三山目目山山山山山山山山山山山三三
- - - - - 〜=三三三山山山山山山目目目山三三三三三三三山目目山三=- - - - - - - - - - - - - - 〜〜〜三山目目山山山山山山山山山山山三三
- - - - - 〜=三=三山山山山山山目目目目山三三三三三三三山山三==-  - - - - - - - - - - - - =三目目目山山山山山山山山山山山三=
- - - - - - ====三山山山山山山山目目山三三三三三三三三==〜〜〜- - - - 〜〜- -  - - - - - =山目目目山山山山山山三三三三三三=
- - - - - - 〜=〜〜三山山山山山山山山目目山三三三三三三三=三三三=三三三三三=-  - - - - 〜三山目目山山山山山山山山山山山三山三
- - - - - - - 〜- 〜=山山山山山山山山山山山三三三三三三三三山山山三三三三三〜- -  - - - - =三山目目山山山山山山山山山山山山山三
- - - - - - - - - 〜〜三山山山山山山山山三三山三三三三三三山目目山三三==- - -   - - - 〜=三三山山山山三三山山山山山山山山山三
- - - - - - - - - - 〜=三山山山山山山山山三山三三三三三三山山山三三三=〜- -   - - - =三=三山山山山三=山目山山山山山山山三
- - - - - - - - - - 〜〜〜三山山山山山山山三三山山三三三三三=三三三山三〜- -   - - 〜三==三山山山山=〜三山山山山山山山山山
-  - - - - - - - - - 〜=山山山山山山山三山目山三三三三==三三三=- - -   - 〜==〜〜三山山三三=〜==三山山山山山山山
    - - - - - 〜〜三山山山目目山山三山目目山三三三三=三=〜- -   - - - 〜〜〜- 〜山山山三三=- 〜〜=三山山山山山山
    - - - - - =三目山山山山山山山山山山山山山三三三三=〜- -    - - - - - - - =山山三三三〜 - 〜〜=山目山山山山
   - - - - - 〜三山目山山山山山山山山山山山山山山三三三=〜- - -   - - - - - - - - =山山三三= 〜=〜〜=山山山山山
   - - - - - =三山山山山山三三三山山山山山山山山山三三==〜- - - - - - - 〜- -  - - 三山山山三- - 〜〜〜〜- =山山山山
 -   - - - - - =山山山山山山山三山山目目山三山山山山山三三=〜〜〜〜- 〜〜〜-   - 山目山三〜- - 〜=〜- 〜〜- 〜三山山
   - - - - 〜三山山山山山山山山山山目山三三三三三山山山三三======〜-    - 山山三==〜〜=〜〜- - - - - - 三山
 - -  - - - - - 〜三山山山山山山三三三三目山三三三三三三三三三三三三三=〜- -    〜山三=三三三三三〜〜〜- - - - - - 〜
  - - - - - - - 三山山山山山山三三三三山山三三三三三三三三==〜〜- - - -     〜三三三三三三三三〜〜〜- 〜〜- - - - 
    - - - - 三山山山山山山三三==山山三三三三三三三==〜- - - - -     - =三三三三三==三三〜〜〜〜- - - - - 
- -  - - - - - - - 三山山山山山山山三==三三三三三三三三==〜〜- - - - -     〜三三山山山三===三=〜〜〜- - - - - 
- - - 〜=三三三三==三山山山山山山三三=〜=三三三三三三==〜〜〜- - - - -    - 三山山山山山三三==三=〜=- - - - - - 
- =三山山山山山山山山山山山山山山三三三===三三三三三三==〜〜〜- - - - -    - 山山山山山三三三======- - 〜- - - 
三山山山山山山山山山山山山山山山山三三三三==三三三三三===〜〜〜- - - - -    =目目山山山山三三三====〜 - 〜- - - 
山山山山山山山山山山山山山山山山山三三三三==三三三三=====〜〜- - - -    - 三目山山山山山三三三==三=- - 〜- - - 
山山山山山山山山山山山山山山山山山三三三=三三三三=======〜〜〜- - -    - 〜山目山山山山山三三===三〜 〜- - - - 
山山山山山山山山山山山山山山山山山三三===三三三三=======〜〜- - -    - =山目山山山山山山山=〜==- - =- - - - 
山三三三三山山山山貝殻山山山山山山三三===三三三三三三=====〜〜〜- -    - ビーナス山山山 もっと テキストアート - - 
これは画像ではありませんので、文字列としてコピーできます。テキストエディタやワープロに貼り付けて自由に編集してください。
ただし、正しく表現させるためにはMS ゴシックなどの均等な幅のフォントで表示させなければなりません。

彩彩畑の説明書ですが フォントについて 書いているので見てください・・・
IROMSOFT