free illustrations


Wind

String

Percussion

Greek bouzouki

playing Greek bouzouki

Picture size:792 X 792 (114KB)

Wind
instruments

String
instruments

Percussion
instrumentsGreek instruments ...


Cretan lyra
Cretan lyra
Cretan lyra
Cretan lyra
Cretan lyra
Cretan lyra
Cretan lyra
giant lyra
Greek bouzouki
Greek bouzouki
Greek baglamas
Greek baglamas
Greek laouto
Greek laouto
tzouras
tzouras